RC MODELY
Naše prodejny:

 

Otvírací doba prodejna Poruba

Pondělí - Pátek :

09:00 - 12:00

13:00 - 17:00

 

Sobota:

Zavřeno

Tel: +420 732 912 766

Eshop VS prodejna

Zobrazit detail prodejny

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky firmy

BUSSINESTEL s.r.o., – Levnejmobil.cz

 

 1. Účastníci kupní smlouvy
 2. Charakteristika prodávaného zboží
 3. Postup při uzavírání a plnění kupní smlouvy
 4. Ceny a platební podmínky
 5. Služby po prodeji, odpovědnost za vady, a záruka
 6. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy
 7. Ochrana osobních údajů
 8. Doprava zboží
 9. Heureka.cz
 10. Garance ceny
 11. Oprava faktury
 12. Elektronická evidence tržeb (EET)
 13. Pojištění mobilního telefonu
 14. Pojištění náhodného poškození a odcizení věci - Záruka PLUS
 15. Závěrečná ustanovení

 

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy vznikající při uzavírání kupních smluv v internetovém obchodě – e-shopu „www.levnejmobil.cz“ mezi kupujícími a prodávajícím – provozovatelem eshopu BUSSINESTEL s.r.o., s místem podnikání Rybná 716/24, Staré Město, 110 00  Praha 1. Vztahy neupravené uzavřenou kupní smlouvou nebo těmito obchodními podmínkami se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, zák. č. 89/2012 Sb. a je-li kupující spotřebitelem též  zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění.

 

1) Účastníci kupní smlouvy

1.1. Na straně prodávající je účastníkem uzavřené kupní smlouvy provozovatel e-shopu BUSSINESTEL s.r.o., IČ:45194831, místo podnikání Rybná 716/24, Staré Město, 110 00  Praha 1, tel.č. 775 444 944. Na straně kupující může být účastníkem osoba fyzická i právnická, občan nebo podnikatel, osoba tuzemská či zahraniční.

1.2. Na Slovensko prodávající zboží nezasílá.

1.3. Spotřebitelem se rozumí občan nepodnikatel, příp. občan podnikatel, který při uzavírání a plnění kupní smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti.

 

2) Charakteristika prodávaného zboží

2.1. V eshopu jsou prodávány mobilní telefony pocházející jak ze zemí Evropské unie, tak z České distribuce opatřené pro použití v tuzemsku potřebným programovým vybavením. Prodávající nabízí toto zboží umístěním nabídky na stránkách svého eshopu,  kde je nabízené zboží děleno na ČESKOU a EVROPSKOU distribuci.

2.2. Rozdíly distribucí:

 • telefon z české distribuce je možno reklamovat v rámci celé české republiky ve všech autorizovaných servisech.
 • telefon z evropské distribuce je možno reklamovat pouze u prodávajícího. V telefonech může být provedena kontola balení (otevřená krabička)

 

U telefonů z EU distribuce může dojít k prodloužení doby na vyřízení reklamace.

 

3) Postup při uzavírání a plnění kupní smlouvy

3.1. Vybrané zboží je možno objednat následujícími způsoby:

 • ústně (telefonicky)
 • písemně (faxem, poštou, e-mailem)
 • v internetovém obchodu elektronickou objednávkou. Elektronická objednávka musí obsahovat veškeré předepsané údaje. Kupní smlouva je uzavřena doručením řádně vyplněné objednávky prodávajícímu. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů, náležitostí a potvrzení ze strany prodávajícího emailem nebo telefonicky.

Náklady na prostředky komunikace – telefon, email – se neliší od běžných sazeb poplatků za tyto komunikační služby.

3.2. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží, které nebude mít žádné vady a bude mít vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které se obecně u dané věci s ohledem na její povahu a prováděnou reklamu očekávají. Kupující není oprávněn požadovat ve své objednávce žádné zvláštní vlastnosti prodávané věci.

3.3. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že prodávající je před dodáním zboží oprávněn změnit výši kupní ceny jednostranným úkonem. Novou výši kupní ceny se prodávající zavazuje oznámit, a to i telefonicky, kupujícímu před vlastním dodáním zboží. Kupující má právo toto zvýšení kupní ceny odmítnout a odstoupit od kupní smlouvy, a to i telefonicky. Pokud kupující se zvýšením kupní ceny souhlasí, je povinen zaplatit prodávajícímu tuto novou kupní cenu.

3.4. Podáním objednávky stvrzuje kupující, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Převzetí objednávky prodávající kupujícímu potvrdí. 

3.5. Pokud kupující uzavře kupní smlouvu a zboží dodané na jejím základě nepřevezme od přepravce, je povinen prodávajícímu uhradit náklady na poštovné a administrativní úkony s tímto spojené. Pokud zboží nebude převzato od přepravce (kurýra) a vrátí se následně zpět nevyzvednuté, obratem bude zaslána faktura za přepravné a náklady s tím spojené. Nebude – li faktura zaplacena, předáme tuto pohledávku následně společnosti, která ji bude po zákazníkovi vymáhat.

3.6. Uzavřené smlouvy jsou u prodávajícího archivovány. Kupujícímu bude  na požádání  smlouva prodávajícím zpřístupněna v elektronické podobě zasláním na kupujícím označenou e-mailovou adresu.

 "Případné nesrovnalosti v objednávce či zjištěné poškození na zboží je třeba nahlásit neprodleně po obdržení zboží na email: reklamace@levnejmobil.cz a to včetně doložené fotodokumentace. V opačném případě se kupující vystavuje riziku účtování srážky za poškození zjištěném při odstoupení od KS do 14 dní bez udání důvodu. "

4) Ceny a platební podmínky

4.1. Ceny nabízeného zboží uvedené v nabídce eshopu jsou cenami konečnými zahrnujícími veškeré daňové a poplatkové povinnosti s výjimkou nákladů na dodání, viz níže článek Doprava zboží.

4.2. Platba kupní ceny může být uskutečněna platební kartou online, bankovním převodem online, předem bankovním převodem na základě vystavení zálohové faktury, dobírkou při dopravě zboží přepravní službou (dobírku nelze platiti platební kartou), nebo osobním odběrem na pobočkách prodávajícího - Levnejmobil,  Hlavní třída 700/88 Ostrava Poruba, kde je možnost platit platební kartou nebo hotovosti.

 

5) Služby po prodeji, odpovědnost za vady, a záruka

5.1. Práva a povinnosti smluvních stran z titulu odpovědnosti za vady se liší u smluv uzavřených prodávajícím s kupujícím, který není spotřebitelem a u smluv uzavřených s kupujícím, který je spotřebitelem.

5.2. Při prodeji kupujícímu, který není spotřebitelem - nakupuje při své podnikatelské činnosti (tzv. na IČO) se uplatní úprava odpovědnosti za vady vyplývající z ustanovení § 2099 a násl. občanského zákoníku o odpovědnosti za vady prodané věci. Prodávající odpovídá za vady, které má prodaná věc při přechodu nebezpečí na kupujícího, byť se vada projeví později a za vady, které vznikly později, jestliže je prodávající způsobil porušením své povinnosti. Rozlišují se vady představující porušení kupní smlouvy podstatným a nepodstatným způsobem. Podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení povinnosti prodávajícího, tj. prodej věci s tak závažnou vadou, o němž prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal. Ostatní vady jsou nepodstatným porušením smlouvy.

a) Pokud vada prodávané věci znamená podstatné porušení smlouvy, může se kupující domáhat:

 • odstranění této vady dodáním nové věci;
 • odstranění této vady opravou věci;
 • přiměřené slevy z kupní ceny;
 • případně je kupující oprávněn odstoupit od kupní smlouvy.

Jestliže kupující nesdělí prodávajícímu výběr svého práva z vady prodané věci nejpozději bez zbytečného odkladu po oznámení vady prodávajícímu, má prodávající práva, jako kdyby došlo k nepodstatnému porušení kupní smlouvy.  Provedenou volbu konkrétního práva z vady věci kupující není oprávněn změnit bez souhlasu prodávajícího. To však neplatí, pokud kupující žádal opravu věci, kterou nelze provést.

b) V případě, že vadou prodané věci došlo k nepodstatnému porušení kupní smlouvy, může kupující požadovat odstranění vady nebo poskytnutí přiměřené slevy z kupní ceny. Neodstraní-li prodávající vadu včas nebo ji odmítne odstranit, může kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit.

Do odstranění vady nemusí kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

Při dodání nové věci vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady věc původně dodanou.

Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel, ledaže by ke změně stavu věci došlo v důsledku prohlídky věci za účelem zjištění vady, nebo věc byla použita ještě před objevením vady, nebo kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu nezpůsobil, nebo prodal-li kupující věc před objevením vady nebo pozměnil-li ji při obvyklém použití přičemž v takovém případě vrátí prodávajícímu to, co se vrátit dá a poskytne prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

5.3. Jde-li o kupujícího, který je spotřebitelem, odpovídá mu prodávající za jakost při převzetí, tj. za to, že věc při převzetí nemá vady. Projeví-li se vada na věci do šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

Prodávající poskytuje kupujícímu, který je spotřebitelem na prodané zboží zákonnou záruku v rozsahu 24 měsíců od převzetí zboží dle § 2165 odst. 1 obč. zákoníku. Tato záruka se nevztahuje na vadu, pro kterou byla při prodeji cena věci snížena, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu  odpovídající míře opotřebení při koupi věci nebo vyplývá-li to z povahy věci.

Kupující – spotřebitel může při uplatňování práv z odpovědnosti za vady prodané věci požadovat:

 • výměnu vadné věci nebo vadné součásti věci za bezvadnou, avšak jen pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené,
 • není-li výměna věci za bezvadnou možná, může odstoupit od smlouvy, avšak jen není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu bez zbytečného odkladu odstranit,
 • bezplatné odstranění vady,
 • nemůže-li kupující věc řádně užívat  pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad, může požadovat výměnu věci za bezvadnou nebo může odstoupit od smlouvy,
 • neodstoupí-li kupující od smlouvy, ani nepožádá o dodání nové bezvadné věci nebo její součásti, ani o opravu vady, může požadovat přiměřenou slevu.

5.4. Prodávající má zajištěný servis pro provádění případných záručních oprav jak v České republice tak i v zahraničí EU.

Zasláním reklamace zákazník stvrzuje souhlas s reklamačním řádem (viz reklamační protokol).

V případě nespokojenosti spotřebitele se způsobem vyřízení reklamace, může spotřebitel spor řešit mimosoudní cestou a to tak, že se obrátí na ČOI ((Českou obchodní inspekci - www.coi.cz ), která za něj bude komunikovat ve věci sporu s obchodníkem.

5.5. Je-li na zařízení aktivována libovolná služba, jedná se například o služby Apple - Find my iPhone, iPodtouch, MacBook, Blackberry ID, Google účet, Intel anti-theft a další, je kupující povinen tuto službu před uplatněním reklamace deaktivovat (odstranit). V opačném případě má společnost Bussinestel s.r.o. právo odmítnout přijetí zboží do reklamace. V takovém případě bude reklamační řízení zahájeno, až kupující splní povinnost uvedenou výše v tomto ustanovení. Upozorňujeme, že provedením obnovy přístroje do továrního nastavení, nedojde ke smazání – odstranění výše uvedených účtů. Účty je potřeba smazat ručně uživatelem MT. 
V případě zaslání přístroje, kde nejsou účty smazány-odstraněny, bude zákazníkovi po předchozí domluvě a souhlasu zákazníka účtována částka 850 Kč za odblokování přístroje - smazání účtu (NETÝKÁ SE PŘÍSTROJŮ, KTERÉ JSOU NEFUNKČNÍ, NAPŘ. NELZE ZAPNOUT, NEFUNKČNÍ DISPLEJ A PODOBNĚ).

5.6. Rozlišují se vady představující porušení kupní smlouvy podstatným a nepodstatným způsobem.

Podstatným porušením smlouvy se rozumí takové porušení povinnosti prodávajícího, tj. prodej věci s tak závažnou vadou, o němž prodávající již při uzavření kupní smlouvy věděl nebo musel vědět, že kupující by kupní smlouvu neuzavřel, pokud by takové porušení (vadu) předvídal.

Ostatní vady jsou nepodstatným porušením smlouvy.

V rámci vyřízení reklamace může dojít, v případě neopravitelnosti přístroje, k výměně přístroje za jinou barevnou variantu zařízení nebo za jiný model zboží.

5.7.  "Případné nesrovnalosti v objednávce či zjištěné poškození na zboží je třeba nahlásit neprodleně po obdržení zboží na email: reklamace@levnejmobil.cz a to včetně doložené fotodokumentace. V opačném případě se kupující vystavuje riziku účtování srážky za poškození zjištěném při odstoupení od KS do 14 dní bez udání důvodu. "

6) Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

6.1. Spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu pomocí prostředků komunikace na dálku (email, telefon) má právo odstoupit od takové smlouvy bez uvedení důvodu v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje emailem: reklamace@levnejmobil.cz.

Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí první dodávky zboží.

6.2. K oznámení o odstoupení od smlouvy lze použít „Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy“ dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb. o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, který je spotřebiteli k dispozici zde. (§ 1820/1, písm. f) obč. zák.)

6.3. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, kupní smlouva se od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny si vzájemně vrátit poskytnuté plnění. Spotřebitel zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vracené zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal

6.4. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese spotřebitel. Spotřebitel také odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Zboží by mělo být vráceno v kompletním stavu, v nepoškozeném obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené. Pokud již není možné zboží vrátit v původním stavu, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu. Zásilky s dobírkou budou odmítnuty a  zaslány zpět. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit vůči spotřebiteli právo na náhradu škody a započítat tento svůj nárok na pohledávku spotřebitele na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

6.5. Kupující, který nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti (na firmu s uvedením identifikačního čísla) nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů bez uvedení důvodu, toto právo přísluší jen spotřebiteli.

6.6. Je-li na zařízení aktivována libovolná služba, jedná se například o služby Apple - Find my iPhone, iPodtouch, MacBook, Blackberry ID, Google účet, Xiaomi účet, Intel anti-theft a další, je kupující povinen tuto službu před vrácením zboží deaktivovat (odstranit). Upozorňujeme, že provedením obnovy přístroje do továrního nastavení, nedojde ke smazání – odstranění výše uvedených účtů. Účty je potřeba smazat ručně uživatelem MT.
V případě zaslání přístroje, kde nejsou účty smazány-odstraněny, bude zákazníkovi účtována částka 1900 Kč za odblokování
přístroje - smazání účtu (NETÝKÁ SE PŘÍSTROJŮ, KTERÉ JSOU NEFUNKČNÍ, NAPŘ. NELZE ZAPNOUT, NEFUNKČNÍ DISPLEJ A PODOBNĚ)

6.7. Ze zákona (§ 1837 občanského zákoníku) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. sluchátka, zubní kartáčky, holicí strojky, epilátory, teploměry a  produkty podobného charakteru…), V případě vrácení elektrického zubního kartáčku, nebo holícího strojku musí být zařízení vráceno v nerozbaleném obalu s nerozbalenými hlavicemi nebo planžetami.  Platí i pro sluchátka, HF sady, které nebyly v uzavřeném obalu zabalené od výroby a to z hygienických důvodů.
d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
e) dále nelze odstoupit od kupní smlouvy u produktů u kterých se SW, tzn. náhradní díly pro pc jako procesor, grafická karta kde je součástá tohoto ND na CD nosiči příslušný SW, odstopit také nelze u náhradních dílů jako jsou LCD, baterie, které mají flex s konektorem, základní desky, čipy, procesory, paměti.
 
6.8. 

Důležité!!!

Nákup mimo kamennou prodejnu (internet, po telefonu,…)  informace z ČOI:
 - Nákup přes internet -  Odstoupení od smlouvy do 14 dnů u zboží - Může mi prodávající vrátit jen část kupní ceny?
 Uvádí: Zákon stanoví 14denní lhůtu „na rozmyšlenou“, a dává vám tak možnost prohlédnout a vyzkoušet si zboží, které jste předtím viděli pouze na obrázku. Toto zkoušení však slouží pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si zboží zkoušíte při koupi v kamenné prodejně. V opačném případě by šlo o používání zboží, při kterém by se jeho hodnota snižovala. I tak můžete od smlouvy odstoupit, ale může nastat to, že prodávající vám odečte poměrnou část kupní ceny napro uvedení zboží do původního stavu.

Proč?

Většina zákazníku využívá „Odstoupení od smlouvy do 14 dnů u zboží „ tak, že si do mobilního telefonu ( cena 6000Kč) vloží sim kartu a týden jej používá, položí telefon na stůl, na palubní desku, dá jej do kapsy s drobnýma, 1 y spadne  a po týdnu si řekne, já ho nechci, vrátím ho!! Ale co se potom děje s mobilním telefonem, přijde na reklamační oddělení, kde ho pracovník daného obchodu prohlédne a zjistí, že po týdenním používáním je poškrábaný ( MT se kvůli designu vyrábí z lesklého skla) a zjistí tento stav: poškrábaný lcd, poškrábaná zadní část, vryp na rámu, i tak zákazníci chtějí vrácení celé částky za takto zničené zboží, pracovník postupuje dle zákona „prodávající může odečíst částku pro uvedení do původního stavu“ nový lcd, protože nejde vyměnit jen sklo – 2680Kč, zadní kryt 900Kč, rám 1500Kč, práce technika 500Kč, celkem 5580Kč ( ceny jsou orientační) částka za uvedení do původního stavu se blíží pořizovací ceně, proto odečteme zákazníkovi nějakou část a prodáme telefon jako použitý, nebo vystavený za sníženou částku např. 4500Kč což je 1500Kč srážka vs 5580Kč i tak internetové obchody čelí různým sporům a podobně.

 

Prosíme všechny zákazníky, pokud si nejste svým výběrem jisti, zkoušejte zboží v klidu doma, na stole, kde si dáte např. ručník, zapněte si zboží, foťte, ale neznehodnocujte, mějte na paměti, že každý škrábanec vás může stát penízky, pokud se stane, že nechtěně poškrábete, netajte to, a řekněte tuto informaci narovinu, máme v našich prostorách kamerový systém s kvalitou záznamu 4K, kde jde opravdu vidět každý vlásek – stav zboží při přijmu.  Také by se vám nelíbilo, kdybyste si koupili nové zboží a přišel vám poškrábaný kus.

 

Viz citace evropského parlamentu:

 

Podnikatel má právo na náhradu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání, jež nelze podřadit pod nutné obeznámení se s vlastnostmi zakoupeného zboží (§ 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Evropská směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů v bodě 47 preambule stanoví: „Aby se spotřebitel obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, měl by s ním nakládat a zkontrolovat je jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v prodejně.

Adresa pro zasílání odstupu do 14 dnů zasílejte na adresu: Bussinestel s.r.o., 28. října 188, Ostrava 9, 70900. 

 

7) Ochrana osobních údajů

Informace o kupujících jsou prodávajícím uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v databázi prodávajícího po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům, právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům. Osobní údaje je možno na základě písemné žádosti zákazníka odstranit z databáze. Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje zákazníků dodavatel nepředává žádné další osobě. Výjimku představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro doručení zboží. Jednotlivé smlouvy jsou po svém uzavření provozovatelem archivovány, a to ve formě elektronické a jsou přístupné pouze prodávajícímu a na žádost též kupujícímu.

 

Prohlášení o péči věnované soukromí a utajení osobních údajů

 

Používáním našich stránek souhlasíte se zpracováváním tvz. „cookies“ tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti. Bussinestel s.r.o.(levnejmobil.cz) si může pro tento účel stanovit samostatné podmínky v použití „cookies“ zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby „cookies“ nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že ve svém prohlížeči spustí funkci anonymního prohlížení.

 

8) Doprava zboží

 

Českou poštou – obchodním balíkem

Balík do ruky: Česká pošta přiveze kupujícímu balík do místa bydliště nebo firmy, úhrada činí 79,- Kč + 30,- Kč dobírka.

Balík na poštu: Česká pošta nechá kupujícímu balík uložený na poště úhrada činí  70,- Kč + 30,- Kč dobírka.

Ke koncové ceně zboží je připočítaná částka za poštovné.

Zboží je zasíláno českou poštou jako obchodní balík. Zboží je důkladně zabaleno (protinárazové - bublinkové obálky, krabice apod.) a pojištěné proti poškození.

Zboží se doručuje do 24 hodin. Bude doručeno následující pracovní den po potvrzení objednávky, bude-li objednávka přijata do 15.00 hod.  Termín dodání  potvrzuje prodávající ihned po přijetí objednávky.

 

PPL 

 

Ke koncové ceně zboží je připočítaná částka za poštovné 120Kč, + 30Kč dobírka

Zboží je zasíláno prostřednictvím PPL . Zboží je důkladně zabaleno (protinárazové - bublinkové obálky, krabice apod.) a pojištěné proti poškození.

Zboží se doručuje do 24 hodin. Bude doručeno následující pracovní den po potvrzení objednávky, bude-li objednávka přijata do 15.00 hod.  Termín dodání  potvrzuje prodávající ihned po přijetí objednávky.

9) Heureka.cz

Po odeslání objednávky budou údaje o objednávce odeslány na server Heureka.cz, který následně zákazníkovi do několika dnů odešle dotazník o spokojenosti s obchodem.

Vaši spokojenost s nákupem zjišťujeme prostřednictvím e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je náš e-shop zapojen. Ty vám zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud ve smyslu § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti jejich zasílání neodmítnete. Zpracování osobních údajů pro účely zaslání dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky provádíme na základě našeho oprávněného zájmu, který spočívá ve zjišťování vaší spokojenosti s nákupem u nás. Pro zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz; tomu pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu. Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno zákazníky můžete kdykoli vyjádřit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.

 

10) Garance ceny

Na našem eshopu má zákazník  možnost využít garanci nižší ceny. Pokud najdete v jiném internetovém obchodě nižší cenu, klikněte a odkaz "Nalezli jste jinde na internetu nižší cenu? Informujte nás!, vyplňte požadované údaje s odkazem na eshop a produkt, který nabízí nižší cenu. My Vám do 24 hodin odpovíme a budeme se snažit cenu dorovnat. Podmínky pro Garanci ceny: Internetový obchod musí mít minimálně 2 kamenné prodejny, musí na produkt poskytnout odečet DPH, záruku 2 roky, cenu dopravy musí mít maximálně o 10% rozdílnou, česká firma,  nabízet stejnou distribuci, osobní odběr zdarma, produkt nabízející konkurence musí být skladem a k dodání ihned.

 

11) Oprava faktury

Malé opravy nebo úpravy faktury, jako je třeba adresa, jsou možné do jednoho měsíce od jejího vystavení. Změna faktury z podnikatelské na spotřebitelskou, nebo naopak, není možná.

 

12) Elektronická evidence tržeb (EET)

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

 

13) Pojištění mobilního telefonu

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad souhlasí s všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění mobilního telefonu a nahrazuje tímto podpis pojistníka ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu pojištění, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán k dane pojistné smlouvě.

 

Všeobecné obchodní podmínky pojištění mobilního telefonu ke stažení ZDE

 

14) Pojištění náhodného poškození a odcizení věci - Záruka PLUS

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad souhlasí s všeobecnými pojistnými podmínkami pro pojištění náhodného poškození a odcizení věci záruka PLUS a nahrazuje tímto podpis pojistníka ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu pojištění, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

 

Všeobecné obchodní podmínky pojištění náhodného poškození a odcizení věci - Záruka PLUS ke stažení ZDE

 

15) Nákup na splátky

     

POSKYTOVATELEM SPLÁTEK JE SPOLEČNOST HOME CREDIT A.S., HTTP://WWW.HOMECREDIT.CZ

"Všeobecné podmínky revolvingového úvěru - www.homecredit.cz/vop/RU"

Splátkový prodej je možný pouze na naší prodejně v Ostravě. 

16) Závěrečná ustanovení

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

 

16) Prodej tabákových produktů

Se soulasem s obchodními podmínkami zákazník stvrzuje, že je starší 18 let. Platí jen pro zboží zakoupene na tomto eshopu v kategorii elektronické cigatery, jednorázové elektronické cigarety, e-liquidy, náplně do elektonických cigaret a jejich příslušenství. 

 

17) Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1) písmeno s) občanského zákoníku a § 14 odst. 1 a § 20d a násl. zákona č. 634/1992, na ochranu spotřebitele sděluje prodávající, že s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se spotřebitel může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, a to na internetových stránkách www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje návrhy na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Pro vyloučení pochybností žádné ustanovení těchto podmínek nevylučuje možnost spotřebitele obrátit se svým nárokem na civilní soud.

K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 44, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

18) Zpětný odběr elektrozařízení

Prodávající zajišťuje zpětný odběr elektrozařízení z domácností a oddělený sběr elektroodpadu, baterií a akumulátorů, v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat staré elektrozařízení při nákupu nového obdobného elektrozařízení, nebo baterií či akumulátorů na jakékoliv prodejně prodávajícího. Adresy těchto prodejen jsou uvedeny na těchto webových stránkách. Kupující je dále oprávněn vrátit elektrozařízení, elektroodpad či baterie nebo akumulátory ve sběrnách určených ke sběru uvedeného odpadu v příslušné obci.
Elektrozařízení, elektroodpad, baterie ani akumulátory nesmí být odstraňovány spolu se směsným odpadem, ale musí být odkládány na místech k tomu určených, tj. ve sběrných dvorech nebo místech jejich zpětného odběru, např. na místech uvedených výše. Uvedená zařízení a odpady budou dále využity k výrobě nových zařízení. Nebezpečné a škodlivé látky z těchto zařízení a odpadů mohou poškodit životní prostředí či lidské zdraví.

Zpětný odběr obalového materiálu

Prodávající též zajišťuje zpětný odběr obalového materiálu, v souladu s příslušnými právními předpisy. Kupující je oprávněn odevzdat starý obalový materiál při nákupu nového obdobného zboží na jakékoliv prodejně prodávajícího. Adresy těchto prodejen jsou uvedeny na těchto webových stránkách.

Vážení zákazníci, použité elektrické zařízení můžete bezplatně odevzdat na tomto sběrném místě:
Společnost: BUSSINESTEL s.r.o., prodejna Levnejmobil
Adresa: Hlavní třída 700/88, Ostrava - Poruba
Provozní doba: Po-Pá: 9–17
Telefon: 775 444 944

18) Recyklační příspěvek

Dnem 13.8.2005 vstoupila v účinnost některá ustanovení novely zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, která se týká elektrických a elektronických zařízení. Tato novela v celém rozsahu díla 8. transponuje direktivy EU, konkrétně 2002/96/ES a 2002/95/ES. Se změnou této novely je spojeno zavedení nových poplatků na likvidaci historického elektrozařízení.
Nám i všem výrobcům a dovozcům tak vyplývá povinnost finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků, tzv. historického odpadu, financována. Tento finanční příspěvek se uvádí odděleně na fakturách.
V cenách spotřebičů je však recyklační příspěvek na likvidaci historických elektrozařízení již promítnut.

 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné ode dne 25.5.2018

BUSSINESTEL s.r.o., – Levnejmobil.cz

folieNovinky