RC MODELY
Naše prodejny:

 

Otvírací doba prodejna Poruba

Pondělí - Pátek :

09:00 - 12:00

12:30 - 17:00

Sobota:
9:00 - 12:00

Neděle:
Zavřeno

Tel: +420 732 912 766

Eshop VS prodejna

Zobrazit detail prodejny

Reklamace a vrácení

Kupujícímu doporučujeme dodané zboží prohlédnout a bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o zjištěných závadách na email: reklamace@levnejmobil.cz

Kupující může oprávněnou reklamaci předat osobně na naší prodejně na ulici Hlavní třída 700/88, Ostrava Poruba, nebo podat poštou (jiný přepravce) na reklamační adresu: Bussinestel s.r.o., 28. října 188, 709 00 Ostrava.

 

Reklamaci zboží nakoupeného na našich internetových stránkách uplatňujte pouze na výše uvedené reklamační adrese nebo na našich prodejnách. Vyjádření a protokoly záručních oprav uplatňovaných samostatně zákazníkem nebudou akceptovány.

O odeslání zboží k reklamaci na výše uvedenou adresu nás prosím informujte na e-mailové adrese reklamace@levnejmobil.cz

 

POVINNOST KUPUJICÍHO

 1. Prokázat nabytí zboží nebo doložit doklad o nákupu (doporučujeme fakturu nebo daňový doklad, postačí také kopie).
 2. Nejvýstižnější popis závad a jejich projevů + bezpečnostní kód - gesto, které máte nastaveno v telefonu (doporučujeme zaslat zboží k reklamaci s vyplněným a podepsaným reklamačním protokolem).
 3. Zaslat vadné zboží.
 4. Reklamace zasílat bez dobírky - zásilky poslané s dobírkou budou odmítnuty a vráceny zpět.
  Reklamace zasílejte na adresu: Bussinestel s.r.o., 28. října 188, 709 00 Ostrava

Doporučujeme zaslat zboží k reklamaci s vyplněným a podepsaným reklamačním protokolem (ke stažení zde), který také naleznete na našich stránkách v kategorii „Informace - Reklamace.“ Nezapomeňte přiložit své kontaktní údaje včetně adresy pro zaslání zboží nazpět. Před zasláním reklamace vyjměte paměťové karty, SIM karty apod.

Za data uložené v mobilních telefonech a tabletech neručíme, před odesláním nebo předáním zboží na reklamaci si data prosím zálohujte.


Za fólie, tvrzené skla, obaly, náhradní kryty u mobilních telefonů neručíme. Doporučujeme jejich odstranění. 


U telefonů z EU, které mají  qwerty klávesnicí, nemusí souhlasit háčky, čárky a jiná znaménka. Telefony pocházející z EU – E distribuce (mimočeské) můžou obsahovat loga operátorů. Do telefonů značky HTC se český jazyk dohrává, obnovením továrního nastavení nebo aktualizací se český jazyk vymaže. 

 

Povinnosti prodávajícího

Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Reklamační lhůta počíná běžet dnem následujícím po doručení reklamace příjemci a končí odesláním reklamace odesílateli. 

 

Všeobecná ustanovení

Tento reklamační řád byl zpracován dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. a vztahuje se na zboží, jehož reklamace byla uplatněna v záruční době.

V rámci vyřízení reklamace může dojít, v případě neopravitelnosti přístroje, k výměně přístroje za jinou barevnou variantu zařízení nebo za jiný model zboží.

Případné nesrovnalosti v objednávce či zjištěné poškození na zboží je třeba nahlásit neprodleně po obdržení zboží na email: reklamace@levnejmobil.cz a to včetně doložené fotodokumentace. V opačném případě se kupující vystavuje riziku účtování srážky za poškození zjištěném při odstoupení od KS do 14 dní bez udání důvodu.

ZÁRUČNÍ A REKLAMAČNÍ PODMÍNKY

1. Kontrola zboží při převzetí

Kupující při osobním převzetí od prodávajícího zkontroluje přebírané zboží, jeho úplnost a nepoškozenost obalů.

Kupující při převzetí od přepravce řádně a pečlivě zkontroluje stav zásilky (zejména počet balíků, neporušenost či poškození obalu) podle přepravního listu.

Kupující dále v den převzetí zkontroluje kompletnost zboží, zejména že balení obsahuje vše, co obsahovat má. 

Veškeré nesrovnalosti je třeba prodávajícímu nahlásit při osobním převzetí na místě, při převzetí od přepravce je vyznačit v předávacím protokolu přepravce nebo kupující může převzetí zásilky odmítnout, nebo vždy je možné nahlásit na e-mail reklamace reklamace@levnejmobil.cz. Dále Bussinestel s.r.o. v případě převzetí od přepravce doporučuje přiložit fotodokumentaci poškození a obalu.

Těmito ujednáními není dotčena zákonná lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje kupujícího práva věc reklamovat, dává však Bussinestel s.r.o. možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

 

2. Uplatnění reklamace

Zásilka musí obsahovat: reklamované zboží. 
Dále Bussinestel s.r.o. doporučuje přiložit kopii dokladu o zakoupení či jiným vhodným způsobem doložit záruku zboží, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zejm. zpáteční adresa a tel. číslo), viz reklamační protokol. Bez výše uvedeného je znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Taktéž Bussinestel s.r.o. doporučuje zvolit si požadovaný způsob vyřízení reklamace (oprava, výměna, ..).

Bussinestel s.r.o. příp. autorizovaný servis vydá kupujícímu písemné potvrzení o tom, že byla reklamace přijata.

Případné nesrovnalosti v objednávce či zjištěné poškození na zboží je třeba nahlásit neprodleně po obdržení zboží na email: reklamace@levnejmobil.cz a to včetně doložené fotodokumentace. V opačném případě se kupující vystavuje riziku účtování srážky za poškození zjištěném při odstoupení od KS do 14 dní bez udání důvodu.

3. Kompatibilita

Bussinestel s.r.o. negarantuje plnou kompatibilitu prodaných součástí s jinými, pracovníky Bussinestel s.r.o., výrobcem či dodavatelem neschválenými, součástmi, ani se softwarovými aplikacemi, jejichž funkčnost nebyla kupujícím výslovně požadována v písemné objednávce, ledaže je taková kompatibilita u podobného zboží obvyklá a nebylo-li Bussinestel s.r.o. u zboží výslovně uvedeno, že je dané zboží kompatibilní pouze s uvedeným seznamem či není kompatibilní pouze s uvedeným seznamem.

Obdobně platí kompatibilita i pro software a jeho jednotlivé verze. Dále platí, že pokud byla kompatibilita určitých verzí softwaru deklarována, neplatí totéž automaticky pro jejich následující a stejně tak pro předcházející verze těchto softwarů.

 

4. Výluky

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky či sériového čísla se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace, ledaže k poškození dojde při obvyklém používání. Pečeti a sériová čísla jsou nedílnou součástí zboží a nijak neomezují právo zákazníka zboží užívat a manipulovat s ním v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno.

Je-li na zařízení aktivována libovolná služba, jedná se například o služby Apple - Find my iPhone, iPodtouch, MacBook , Blackberry ID, Google účet, Intel anti-theft a další, je kupující povinen tuto službu před uplatněním reklamace deaktivovat (odstranit). V opačném případě má společnost Bussinestel s.r.o. právo odmítnout přijetí zboží do reklamace. V takovém případě bude reklamační řízení zahájeno, až kupující splní povinnost uvedenou výše v tomto ustanovení. Upozorňujeme, že provedením obnovy přístroje do továrního nastavení, nedojde ke smazání – odstranění výše uvedených účtů. Účty je potřeba smazat ručně uživatelem MT. 
V případě zaslání přístroje, kde nejsou účty smazány-odstraněny, bude zákazníkovi po předchozí domluvě a souhlasu zákazníka účtována částka 850 Kč za odblokování přístroje - smazání účtu (NETÝKÁ SE PŘÍSTROJŮ, KTERÉ JSOU NEFUNKČNÍ, NAPŘ. NELZE ZAPNOUT, NEFUNKČNÍ DISPLEJ A PODOBNĚ).

Dále se záruka nevztahuje na poškození vzniklá (v případě, že taková činnost není činností obvyklou a přitom není zakázána v přiloženém návodu k použití):

 • mechanickým poškozením zboží,
 • elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje) s výjimkou běžných odchylek,
 • používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
 • neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
 • poškozením zboží či jeho části počítačovým virem apod.,
 • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného software a spotřebního materiálu,
 • poškozením způsobeným nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
 • provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
 • zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy,
 • při chybně provedeném upgrade BIOSu, firmware,
 • poškozením přírodními živly nebo vyšší mocí,
 • použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení,
 • použitím nesprávného nebo neoriginálního spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé, pokud takové použití není obvyklé a přitom nebylo vyloučeno v přiloženém návodu k použití.

Tato omezení neplatí, pokud byly vlastnosti zboží, jež jsou v rozporu s výše uvedenými podmínkami, kupujícím a Bussinestel s.r.o. výslovně dohodnuty, vymíněny nebo prodávajícím deklarovány, případně je lze očekávat vzhledem k prováděné reklamě nebo obvyklému způsobu užití zboží.

 

5. Testování závady

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu uvedenou kupujícím (v reklamačním formuláři, v přiloženém listě s popisem závady). Pro uvedení závady Bussinestel s.r.o. doporučuje písemnou formu, čímž se rozumí také elektronická komunikace.

Bude-li reklamace zamítnuta a v případě, že kupující souhlasí s placenou opravou, bude oprava účtována dle aktuálního platného ceníku daného autorizovaného servisu.

Kupující tímto bere na vědomí, že Bussinestel s.r.o. neprovádí placené opravy, pouze je zprostředkovává u autorizovaných servisů, případně zajišťuje s nimi komunikaci, dopravu apod. Bussinestel s.r.o. nenese odpovědnost za provedení opravy.

Před provedením placené opravy bude kupující informován o ceně opravy, způsobu úhrady a jejím rozsahu. K provedení placené opravy lze přistoupit jen po výslovném souhlasu kupujícího (resp. na základě uzavřené servisní smlouvy) učiněném po informování dle předchozí věty.

 

6. Záloha dat

Při předání přístroje pro ukládání dat k reklamaci či opravě, kupující zabezpečí vytvoření odpovídající zálohy potřebných dat a zabránit jejich možnému zneužití nebo poškození. Bussinestel s.r.o. neručí za případnou ztrátu, poškození či zneužití dat, která jsou uložena na zařízeních pro ukládání dat v počítačovém systému.

Zařízení pro ukládání dat jsou zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem s náhodným charakterem výskytu poruch. Bussinestel s.r.o. upozorňuje tímto kupujícího na uvedenou skutečnost a doporučuje provádět systematické zálohování uživatelských dat na vhodná zařízení (např. DVD, Cloud). Záruka za zboží však tímto upozorněním není omezena.

Kupující bere na vědomí, že je-li reklamace vyřízena formou výměny zařízení pro ukládání dat, pak se původní zařízení nevrací.

 

7. Odmítnutí přijetí do reklamace

A. pro znečištění zboží

Bussinestel s.r.o. má právo odmítnout přijetí zboží do reklamace v případech, kdy reklamované zboží a/nebo jeho součásti jsou znečištěné nebo nesplňují základní předpoklady pro hygienicky bezpečné předání zboží k reklamačnímu řízení. 

 

B. pro zabezpečení zařízení

Je-li přístup do zařízení chráněn heslem či gestem nebo jiným zabezpečením přístupu, je kupující při uplatnění reklamace povinen tuto ochranu zrušit nebo heslo uvést v popisu závady. V opačném případě má Bussinestel s.r.o. právo odmítnout přijetí zboží do reklamace. To samé platí, je-li takto chráněn BIOS či firmware zařízení nebo přístup na úložný prostor zařízení. Bez plného přístupu k zařízení nemusí být možné opravu či diagnostiku zařízení provést. V takovém případě může být reklamační řízení zahájeno, až pokud kupující splní povinnost uvedenou v tomto ustanovení.

Je-li na zařízení aktivována libovolná služba, jedná se například o služby Apple - Find my iPhone, iPodtouch, MacBook, Blackberry ID, Google účet, Intel anti-theft a další, je kupující povinen tuto službu před uplatněním reklamace deaktivovat (odstranit). V opačném případě má společnost Bussinestel s.r.o. právo odmítnout přijetí zboží do reklamace. V takovém případě bude reklamační řízení zahájeno, až kupující splní povinnost uvedenou výše v tomto ustanovení. Upozorňujeme, že provedením obnovy přístroje do továrního nastavení, nedojde ke smazání – odstranění výše uvedených účtů. Účty je potřeba smazat ručně uživatelem MT. 
V případě zaslání přístroje, kde nejsou účty smazány-odstraněny, bude zákazníkovi po předchozí domluvě a souhlasu zákazníka účtována částka 850 Kč za odblokování přístroje - smazání účtu (NETÝKÁ SE PŘÍSTROJŮ, KTERÉ JSOU NEFUNKČNÍ, NAPŘ. NELZE ZAPNOUT, NEFUNKČNÍ DISPLEJ A PODOBNĚ). 

 

8. Právo spotřebitele na odstoupení od smlouvy

8.1. Spotřebitel, který uzavřel kupní smlouvu pomocí prostředků komunikace na dálku (email, telefon) má právo odstoupit od takové smlouvy bez uvedení důvodu v souladu s ust. § 1829 občanského zákoníku do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud spotřebitel v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od smlouvy odstupuje emailem: reklamace@levnejmobil.cz.

Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Jde-li o smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, běží lhůta pro odstoupení od smlouvy ode dne převzetí první dodávky zboží.

8.2. K oznámení o odstoupení od smlouvy lze použít „Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy“ dle nařízení vlády č. 363/2013 Sb. o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory, který je spotřebiteli k dispozici zde. (§ 1820/1, písm. f) obč. zák.)

8.3. Dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy, kupní smlouva se od počátku ruší a smluvní strany jsou povinny si vzájemně vrátit poskytnuté plnění. Spotřebitel zašle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel. Prodávající vrátí spotřebiteli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky spotřebiteli dříve, než mu spotřebitel vracené zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal

8.4. Náklady na vrácení zboží prodávajícímu nese spotřebitel. Spotřebitel také odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

Zboží by mělo být vráceno v kompletním stavu, v nepoškozeném obalu, bez známek užívání, nejlépe nerozbalené. Pokud již není možné zboží vrátit v původním stavu, musí spotřebitel poskytnout peněžitou náhradu jako protihodnotu. Zásilky s dobírkou budou odmítnuty a  zaslány zpět. Pokud je vrácené zboží poškozeno jen částečně, může prodávající uplatnit vůči spotřebiteli právo na náhradu škody a započítat tento svůj nárok na pohledávku spotřebitele na vrácení kupní ceny. Prodávající je v takovém případě povinen vzniklou škodu prokázat.

8.5. Kupující, který nakupuje v rámci své podnikatelské činnosti (na firmu s uvedením identifikačního čísla) nemá právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14-ti dnů bez uvedení důvodu, toto právo přísluší jen spotřebiteli.

8.6. Je-li na zařízení aktivována libovolná služba, jedná se například o služby Apple - Find my iPhone, iPodtouch, MacBook, Blackberry ID, Google účet, Intel anti-theft a další, je kupující povinen tuto službu před vrácením zboží deaktivovat (odstranit). Upozorňujeme, že provedením obnovy přístroje do továrního nastavení, nedojde ke smazání – odstranění výše uvedených účtů. Účty je potřeba smazat ručně 
uživatelem MT.
V případě zaslání přístroje, kde nejsou účty smazány-odstraněny, bude zákazníkovi účtována částka 850 Kč za odblokování
přístroje - smazání účtu (NETÝKÁ SE PŘÍSTROJŮ, KTERÉ JSOU NEFUNKČNÍ, NAPŘ. NELZE ZAPNOUT, NEFUNKČNÍ DISPLEJ A PODOBNĚ)

8.7. Ze zákona (§ 1837 občanského zákoníku) Spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
a) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu,
b) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
c) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit (např. sluchátka , zubní kartáčky, holicí strojky, epilátory…), V případě vrácení elektrického zubního kartáčku, nebo holícího strojku musí být zařízení vráceno v nerozbaleném obalu s nerozbalenými hlavicemi nebo planžetami. V opačném případě bude Spotřebiteli odečtena částka za nové hlavice - planžety. Platí i pro sluchátka, HF sady, které nebyly v uzavřeném obalu zabalené od výroby a to z hygienických důvodů,
d) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal.
 
8.8.

Důležité!!!

Nákup mimo kamennou prodejnu (internet, po telefonu,…)  informace z ČOI:
 - Nákup přes internet -  Odstoupení od smlouvy do 14 dnů u zboží - Může mi prodávající vrátit jen část kupní ceny?
 Uvádí: Zákon stanoví 14denní lhůtu „na rozmyšlenou“, a dává vám tak možnost prohlédnout a vyzkoušet si zboží, které jste předtím viděli pouze na obrázku. Toto zkoušení však slouží pouze k nezbytnému seznámení se s vlastnostmi a funkcemi zboží, a to v podstatě v takovém rozsahu, jako když si zboží zkoušíte při koupi v kamenné prodejně. V opačném případě by šlo o používání zboží, při kterém by se jeho hodnota snižovala. I tak můžete od smlouvy odstoupit, ale může nastat to, že prodávající vám odečte poměrnou část kupní ceny napro uvedení zboží do původního stavu.

Proč?

Většina zákazníku využívá „Odstoupení od smlouvy do 14 dnů u zboží „ tak, že si do mobilního telefonu ( cena 6000Kč) vloží sim kartu a týden jej používá, položí telefon na stůl, na palubní desku, dá jej do kapsy s drobnýma, 1 y spadne  a po týdnu si řekne, já ho nechci, vrátím ho!! Ale co se potom děje s mobilním telefonem, přijde na reklamační oddělení, kde ho pracovník daného obchodu prohlédne a zjistí, že po týdenním používáním je poškrábaný ( MT se kvůli designu vyrábí z lesklého skla) a zjistí tento stav: poškrábaný lcd, poškrábaná zadní část, vryp na rámu, i tak zákazníci chtějí vrácení celé částky za takto zničené zboží, pracovník postupuje dle zákona „prodávající může odečíst částku pro uvedení do původního stavu“ nový lcd, protože nejde vyměnit jen sklo – 2680Kč, zadní kryt 900Kč, rám 1500Kč, práce technika 500Kč, celkem 5580Kč ( ceny jsou orientační) částka za uvedení do původního stavu se blíží pořizovací ceně, proto odečteme zákazníkovi nějakou část a prodáme telefon jako použitý, nebo vystavený za sníženou částku např. 4500Kč což je 1500Kč srážka vs 5580Kč i tak internetové obchody čelí různým sporům a podobně.

 

Prosíme všechny zákazníky, pokud si nejste svým výběrem jisti, zkoušejte zboží v klidu doma, na stole, kde si dáte např. ručník, zapněte si zboží, foťte, ale neznehodnocujte, mějte na paměti, že každý škrábanec vás může stát penízky, pokud se stane, že nechtěně poškrábete, netajte to, a řekněte tuto informaci narovinu, máme v našich prostorách kamerový systém s kvalitou záznamu 4K, kde jde opravdu vidět každý vlásek – stav zboží při přijmu.  Také by se vám nelíbilo, kdybyste si koupili nové zboží a přišel vám poškrábaný kus.

 

Viz citace evropského parlamentu:

 

Podnikatel má právo na náhradu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání, jež nelze podřadit pod nutné obeznámení se s vlastnostmi zakoupeného zboží (§ 1833 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Evropská směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU o právech spotřebitelů v bodě 47 preambule stanoví: „Aby se spotřebitel obeznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností zboží, měl by s ním nakládat a zkontrolovat je jen takovým způsobem, jaký by mu byl umožněn v prodejně.

Adresa pro zasílání odstupu do 14 dnů zasílejte na adresu: Bussinestel s.r.o., 28. října 188, Ostrava 9, 70900. 

 

REKLAMAČNÍ PROTOKOL

Postup vyplnění reklamačního protokolu (Stáhnout reklamační protokol)

 1. Vyplnění kontaktních údajů – email, tel. číslo, adresa pro zaslání zboží nazpět.
 2. Název ( Samsung , LG, ...).
 3. Stav zařízení (vizuální stav) – rozkliknout a vybrat z možnosti.
 4. Popis poškození – stav přístroje (poškrábaný, vrypy, ...).
 5. Model -  vyplnit označení výrobku (např. S5830, P8 lite, ...).
 6. IMEI mobilního telefonu je obvykle 15 místné výrobní číslo, které je uváděno na krabici telefonu, na faktuře a v mobilním telefonu pod baterií.
 7. Datum nákupu (den, kdy byl přístroj zakoupen – dle faktury).
 8. Druh požadované opravy - rozkliknout obě kolonky a vybrat z možností.
 9. POPIS ZÁVADY- popsat závadu telefonu.
 10. Podpisem zákazník stvrzuje souhlas s reklamačním řádem – prosíme o jeho prostudování a případné námitky vepsat do protokolu.
folieNovinky